Výhody štúdia v slovensko-španielskej bilingválnej sekcii

   Prvoradou výhodou tohto štúdia je výborná znalosť španielskeho jazyka a literatúry, geografie, histórie a kultúry španielsky hovoriacich krajín.
   Absolvent tohto štúdia má slovnú zásobu na úrovni maturanta v Španielsku a je teda pripravený na štúdium na španielskej univerzite. Rovnako je ale pripravený zvládnuť aj štúdium na našej vysokej škole, nakoľko učebné osnovy sú totožné so štúdiom na slovenských gymnáziách a učivo prírodovedných predmetov je odučené v obidvoch jazykoch sekcie. Študent tak získava poznatky v španielskom a súbežne aj v slovenskom jazyku. Vysvedčenie získava v obidvoch jazykoch.
   Španielsky jazyk a prírodovedné predmety odučené v španielskom jazyku vyučujú na škole španielski lektori, ktorí majú príslušné vysokoškolské vzdelanie. Študenti sa teda denne stretávajú s aktuálnou, živou formou jazyka a majú možnosť získať španielske maturitné vysvedčenie, ktoré je akceptované v rámci krajín EU. Pokračovať v štúdiu môžu na zahraničných i našich vysokých školách. Študenti s výborným prospechom môžu počas štúdia získať prospechové štipendium a tiež cestovať na študijný pobyt do Madridu.