Štúdium v bilingválnej sekcii

Všeobecné informácie

Štúdium španielskeho jazyka a literatúry

Štúdium prírodovedných predmetov v španielskom jazyku
Všeobecné informácie

   Štúdium v bilingválnej slovensko-španielskej sekcii bolo na našej škole zriadené od školského roka 2002/2003 na základe Dohody o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, kultúry a športu Španielska.
   Štúdium v bilingválnej sekcii je päťročné. Prvý ročník štúdia je venovaný intenzívnej výučbe španielčiny. V 2.-5. ročníku je základom študijný plán slovenských gymnázií. V španielskom jazyku sa vyučujú komplexne alebo čiastočne predmety: matematika, fyzika, chémia a biológia.
   Španielske ministerstvo zabezpečuje lektorov, ktorí musia mať zodpovedajúce vzdelanie, ďalej poskytuje učebný materiál a pomoc pri výučbe španielskeho jazyka.
   Štúdium v bilingválnej sekcii končí maturitnou skúškou v zmysle platnej slovenskej legislatívy.
   Žiaci, ktorí chcú na maturitných skúškach získať španielsky titul maturanta, ktorý by im umožnil prístup na španielske univerzity, musia vykonať:
      a) písomnú a ústnu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry
      b) písomnú a ústnu skúšku zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry
      a) ústnu skúšku z dvoch voliteľných predmetov, z ktorých aspoň jeden musí byť v španielskom jazyku
   Voliteľné predmety na ústnu skúšku v španielskom jazyku sú: matematika, fyzika, chémia a biológia.
   Španielska strana spolupracuje pri výbere tém na ústne i písomné skúšky.
   Hodnotenie skúšok vykonávajú profesori anonymnou formou pod vedením jazykového poradcu, ktorého manuje Ministerstvo školstva, kultúry a športu Španielska.


   La nueva sección de espaňol, se ha inaugurado en el presente curso académico 2002/2003, con un grupo de 30 alumnos, dos profesoras de espaňol (una eslovaca y otra espaňola) y una serie de materiales de estudio para iniciarse en el conocimiento de la lengua espaňola. Entre estos materiales están los manuales que servirán de guía a los alumnos para adquirir conocimientos gramaticales, de vocabulario y de cultura espaňola e hispanoamericana así como para poner en práctica dichos conocimientos a través de los ejercicios propuestos. Como materiales de apoyo hay diccionarios, cintas con diferentes grabaciones, revistas y libros de lectura de temas variados que siempre pueden interesar al alumno.
   Otro aspecto a resaltar es el continuo contacto que tendrán los estudiantes con la lengua espaňola, favorecido por las 40 horas semanales de espaňol y por las clases con el profesor espaňol. La lengua utilizada en esas clases será siempre la espaňola con lo cual los alumnos se irán acostumbrando progresivamente a estudiar y entender dicha lengua. También así se estimula su capacidad de comunicación en la lengua espaňola, para entender y hacerse entender. De esta manera los alumnos van desarrollando de forma conjunta las cuatro destrezas comunicativas, es decir, comprensión escrita y oral y expresión escrita y oral. Este sistema será el que, al final del curso académico, les permita tener una competencia comunicativa y lingüística en espaňol totalmente aceptable.


Naspäť ...


Štúdium španielskeho jazyka a literatúry

   V triede bilingválnej slovensko-španielskej sekcie je 30 žiakov, ktroí sú na hodinách rozdelení do dvoch skupín. Študujú u nás žiaci z Banskej Bystrice a okolia, ale aj žiaci zo vzdialenejších miest. Väčšina žiakov sa predtým španielsky jazyk neučila a prvý-krát sa so španielčinou stretli u nás na škole. Vyučovanie španielskeho jazyka začína od úplných základov. Očakáva sa ale, že žiaci majú výborné schopnosti a chuť študovať tento jazyk.
   V prvom ročníku je výuka jazyka intenzívna, v rozsahu 20 vyučovacích hodín týždenne. Zameriava sa na oblasť gramatiky a budovania slovnej zásoby. Žiaci počas prvého ročníka zvládnu španielsky jazyk a jeho porozumenie na stredne pokročilom stupni. Oboznámia sa aj s kultúrnymi, zemepisnými a historickými súvislosťami španielsky hovoriaceho sveta. Tieto poznatky im umožnia pochopiť vývoj a aktuálny stav španielčiny a národov, ktoré týmto jazykom hovoria.
   Študenti bilingválnej sekcie sú v dennom kontakte so španielskym lektorom a učia sa živý jazyk v jeho aktálnej podobe. Pracujú v skupinách, používajú učebnice a pracovné zošity, ktoré zabezpečuje španielska strana.


Naspäť ...


Štúdium prírodovedných predmetov v španielskom jazyku


   Prírodovedné predmety patria v bilingválnej sekcii medzi prioritné. Vyučujú sa čiastočne alebo úplne v španielskom jazyku.
   Výhodou je zhoda so slovenskými učebnými osnovami všeobecných tried gymnázií, ktoré umožní žiakom, aby boli dobre pripravení na štúdium aj na vysoké školy na Slovensku.
   Na hodinách sú žiaci delení do skupín a veľa pracujú v laboratóriách. Maturujú väčšinou z dvoch prírodovedných predmetov v španielskom jazyku.


Naspäť ...