PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Kritériá pre prijatie do bilingválnej triedy

Harmonogram činností k prijímačkám

Zákon 245/2008 k prijímačkám

Informácie o prijímacích skúškach

Cvičné testyInformácie o prijímacích skúškach

Prijímacia skúška na päťročné štúdium

Informácie pre uchádzačov a rodičov

Slovenský jazyk a literatúra

Celkové zameranie testu
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude pozostávať z jedného písomného testu. Jeho cieľom bude preveriť základné vedomosti z predmetu v súlade s učebnými osnovami základnej školy. Test bude vytvorený so zreteľom na učivo prebraté do februára 8. ročníka, rovnako v ňom bude zohľadnená odlišnosť študijnej literatúry žiakov 8. a 9. ročníka.

Typ a skladba testu
Test bude rozdelený na dve časti.

- Prvá časť testu bude obsahovať 40 otázok. Pôjde o tzv. uzavreté otázky s výberom odpovede. Pri každej otázke budú ponúknuté štyri odpovede, z ktorých bude práve jedna správna. Ukážky podobných otázok nájdete v cvičnom teste v ďalšej časti materiálu.

- Druhú časť testu bude tvoriť doplňovacie cvičenie. Pôjde o krátky text, v ktorom bude vynechaných 20 písmen. Vašou úlohou bude chýbajúce písmená správne doplniť
- V teste budú zastúpené najmä tieto tematické celky: základné jazykovedné disciplíny - hláskoslovie, tvaroslovie, náuka o význame slova, skladba, sloh, literatúra 5.-8. ročníka s dôrazom na orientáciu v základných pojmoch z teórie literatúry.

Podmienky testu
- Na vypracovanie testu (vrátane doplňovacieho cvičenia) budete mať 60 minút čístého času. Na vypracovanie prvej časti testu (40 otázok) by Vám malo stačiť zhruba 50 minút, vypracovanie druhej čati (doplňovacieho cvičenia) by ste mali zvládnuť za 10 minút. (Rozvrhnutie času bude ponechané na Vás.)

- Pri práci budete môcť používať iba písacie potreby.

- Pri práci nebudete môcť používať zošity, učebnice, ani žiadnu inú liteartúru.

- Svoje odpovede na otázky nebudete vyznačovať do testu, ale do osobitného odpoveďového hárka. Doplňovacie cvičenie bude vytlačené na zadnej strane odpoveďového hárka. Vzor odpoveďového hárka je súčasťou tohto materiálu.

Matematika

Celkové zameranie testu
Prijímacia skúška z matematiky bude pozostávať z jedného písomného testu. Jeho cieľom bude preveriť rozsah a kvalitu vedomostí uchádzačov z predmetu v súlade s učebnými osnovami základnej školy. Test bude vytvorený so zreteľom na učivo prebraté do februára 8. ročníka. Popri úlohách, ktoré budú testovať zvládnutie základných, štandardných matematických postupov, bude test obsahovať aj niekoľko úloh zameraných na schopnosť tvorivo aplikovať učivo v menej štandardnej situácii. Ani tieto úlohy však svojím obsahom nebudú vybočovať z rámca platných osnov matematiky na základnej škole.

Typ a skladba testu
- Test bude obsahovať 20 úloh. Pôjde o tzv. uzavreté otázky s výberom odpovede. Pri každej otázke budú ponúknuté štyri odpovede, z ktorých môže byť niekoľko správnych. Nebudete teda písať žiadny postup ani výpočty, iba v odpoveďovom hárku vyznačíte, ktorá z ponúkaných odpovedí je podľa Vášho názoru správna. Ukážky podobných otázok nájdete v cvičnom teste v ďalšej časti materiálu.

- V teste budú zastúpené najmä tieto tematické celky: deliteľnosť prirodzených čísel, čísla a operácie s nimi, aritmetický priemer čísel, mocniny a odmocniny, výrazy s premennou, riešenie lineárnych rovníc, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, kombinatorika, uhol a jeho veľkosť, trojuholník a jeho vlastnosti, štvoruholníky a ich vlastnosti, obvody a obsahy rovinných útvarov, objem a povrch telesa.

Podmienky testu
- Na vypracovanie testu budete mať 60 minút čístého času.

- Pri práci budete môcť používať písacie potreby, rysovacie potreby a kalkulačku. Použitie rysovacích potrieb a kalkulačky nebude nutné, bude však povolené.

- Pri práci nebudete môcť používať tabuľky, zošity, učebnice, ani žiadne iné pomôcky.

- Svoje riešenia nebudete vyznačovať do testu, ale do osobitného odpoveďového hárka. Vzor odpoveďového hárka je súčasťou tohto materiálu. Pomocné výpočty budete robiť na osobitný dvojhárok, ktorý dostanete spolu s testom. Pri hodnotení testu sa však na obsah pomocného papiera nebude prihliadať.

Naspäť ...

Cvičné testy
Cvičný test zo SJL -
,
Cvičný test z MAT - ,
Naspäť ...