Sociálny pedagóg: PhDr. Tünde Maťašová, tinama@szm.sk


Konzultácie pre rodičov: denne od 08:00 – 14:00
Odporúčam dohodnúť termín! Mail, alebo 0905 928 502

Činnosť sociálneho pedagóga na škole

Sociálny pedagóg je prvou pomocou pre dieťa v škole, keď sa objaví problém, rieši problémy výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až delikvenciu.
Sociálny pedagóg plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí, svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole.

Pracuje s dieťaťom individuálne aj skupinovo.
- individuálne pracuje s deťmi, ako aj s deťmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Za spolupráce s rodičom vytvára anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva alebo vyhľadávania odbornej pomoci.
- skupinová práca zvyčajne prebieha v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov a je zameraná na jednej strane na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov a na druhej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na nonkognitívne (mimopoznávacie) schopnosti detí, čiže rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu.
S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, zákonných zástupcov alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

Konzultuje a intenzívne spolupracuje s vedením školy, s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov (ako sú záškoláctvo, agresivita, šikanovanie, delikvencia a syndrómu CAN a iné ...)

Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu. Pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine.
Vedie záznamy riešených prípadov.