Informácie našej jedálne

Prosíme všetkých stravníkov, aby pri platbe uvádzali nový variabilný symbol a v doplňujúcom údaji meno a triedu stravníka, nakoľko je viac stravníkov s rovnakým priezviskom, ináč platba nebude priradená. Taktiež nie je možné platiť poštovou poukážkou - automatický prevod neumožňuje túto voľbu. Upozorňujeme stravníkov, aby platili v uvedenom termíne, ináč pri nedostatku kreditu bude strava pozastavená!!!

Cenové pásma klik

CENY STRAVÉHO OD 1.9.2011:
Cena jedného obedu je 1,48 €.
Stravné na jednotlivý mesiac dostanete nasledovne:
počet dní v mesiace x 1,48 = suma na mesiac.

Jedálny lístok - týždenné menu

PLATBA

Stravné je potrebné uhradiť na nasledujúci mesiac do 20. v predchádzajúcom mesiaci.
Platbu je možné zrealizovať len prevodným príkazom. Iný spôsob platby /napr. poštovou poukážkou/ systém nepriradí.
Neidentifikovateľná platba bude vrátená späť. Prosím uvádzať variabilný symbol a meno stravníka!!!
Variabilný symbol = číslo čipu karty, nie SNR číslo!!!
Účet vo forme IBAN: SK 138180 0000007000108443

PLATBA GMK

Variabilný symbol má každý na na svojom účte v sekcii Zobraz poplatky a platby v module platby.

Po prihlásení na
https://gmkbb.edupage.org/login/
dlaždica - Školská jedáleň
alebo
vľavo menu
Komunikácia - Školská jedáleň

rolujte na koniec strany a v Zobraz poplatky a platby v module platby uvidíte číslo účtu, IBAN, variabilný symbol.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE STRAVNÍKOV

ŠJ poskytuje stravu nasledovným skupinám stravníkov:

- deťom súkromnej MŠ - desiata, obed, olovrant
- žiakom súkromnej ZŠ - obed
- žiakom GMK - obed
- zamestnancom GMK + zamestnanci MŠ a ZŠ - obed
- cudzím stravníkom - obed

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.

PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Rodič, resp. stravník je povinný odhlásiť sa zo stravy deň vopred do 14:30 hod. Má na to niekoľko možností:

1) osobne v kancelárií vedúces ŠJ
2) telefonicky na čísle 048/4136529
3) pri termináli v ŠJ cez internet pomocou prístupového hesla.

Za neodhlásenú alebo včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. V prvý deň choroby je možné stravu odobrať do obedára. Ostatné dni sa musí stravník odhlásiť!

Postup pri prihlasovaní externých stravníkov (Dráčik, atď.) klik

Vedúca jedálne - Soňa Gubančoková - jedalen1@gmkbb.edu.sk
Hospodárka jedálne - Ľubica Antalová - jedalen2@gmkbb.edu.sk

Telefón - 048/4136529