INFORMAČNÝ PANEL ŠKOLY


Informácie o Gymnáziu Mikuláša Kováča na Mládežníckej ulici 51 v Banskej Bystrici v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

- spôsob zriadenia gymnázia: zriaďovacie listiny ( Zriaďovacia listina, Dodatok k zriaďovacej listine )
- právomoci, kompetencie a organizačná štruktúra gymnázia: organizačný poriadok
- Školský poriadok školy: Školský poriadok školy

Ako a kde môžete získať informácie:
1. e-mailová adresa: skola@gmkbb.edu.sk
2. www-stránka školy: www.gmkbb.sk
3. sekretariát školy


Podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného podania:

- telefonicky - sekretariát školy - č.t. 048/ 4230061
- osobne - sekretariát školy

Pracovná doba na sekretariáte školy: od 7:00 hod. do 15:00 hod pondelok až piatok
Úradné hodiny na sekretariáte školy: od 11:00 hod. do 13:00 hod.

Spôsob získania informácie:

Formou podania žiadosti osobne, alebo telefonicky - opravný prostriedok možno podať na sekretariáte školy v zmysle Internej smernice č.2/2010 o slobodnom prístupe k informáciám ( ďalej iba interná smernica ), ktorá je v plnom znení zverejnená na internete a sprístupnená na sekretariáte školy - pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať, sa gymnázium riadi internou smernicou - gymnázium koná a rozhoduje:

a) v zmysle všeobecne platných právnych noriem a zákonov SR
b) podľa predpisov, pokynov, inštrukcií a vykladaných stanovísk zriaďovateľa, t.j. Okresný úrad Banská Bystrica - odbor školstva
c) podľa vnútorných predpisov a smernice školy - sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií je zverejnený na sekretariáte školy