EDUKA


Občianske združenie EDUKA pri Gymnáziu, Mládežnícka 51

Mládežnícka 51
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37955136
DIČ: 2022064902
Bankové spojenie: 4007999329/7500

Združenie vzniklo 7. júna 2004 na základe registrácie na Ministerstve vnútra SR.
Cieľom činnosti združenia je rozvíjanie duchovných a fyzických hodnôt, podpora zdravia, výchovy, vzdelávania a športu žiakov a učiteľov Gymnázia na Mládežníckej 51 v Banskej Bystrici.

Pre naplnenie cieľa združenie vykonáva tieto činnosti:
~ organizovanie výchovno-vzdelávacích, umelecky a jazykovo zameraných pobytov pre žiakov a učiteľov školy
~ podporovanie voľnočasových aktivít v oblasti samovzdelávania, kultúry, umenia, zdravia, športu a turistiky žiakov a učiteľov školy
~ nákup a modernizácia učebných pomôcok, odborných učební, laboratórií a odborných kabinetov
~ rozširovanie a využívanie výpočtovej techniky
~ dopĺňanie knižničných zbierok
~ zlepšovanie študijných podmienok žiakov a pracovných podmienok učiteľov
~ poskytovanie pomoci mimoriadne nadaným, talentovaným a sociálne slabším žiakom školy
~ iné činnosti podporujúce všestranný rozvoj žiakov a učiteľov Gymnázia na Mládežníckej 51 v Banskej Bystrici.
POZOR NOVÉ TLAČIVO!!!!! Čiastočne vyplnené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, alebo 3% zaplatenej dane“, v ktorom sa nachádzajú údaje o združení, si môžete stiahnuť tu

Členstvo v združení »

Členstvo v združení
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 15 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami.

Členstvo vzniká za týchto podmienok:
1. na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo
2. odovzdaním vyplnenej prihlášky
3. zaplatením členského príspevku vo výške 50,- Sk
4. zapísaním do knihy evidencie členov


Zmluvy
Zmluva o dielo na zhotovenie kamerového systému

Faktúry
Preddavková faktúra k zhotoveniu kamerového systému
Faktúra k zhotoveniu kamerového systému